ترمیم
بازسازی دندان شکسته و نزدیک عصب با کفبندی گلاس آینومر و ترمیم کامپوزیت-بیمار 9

نظرات: