روکش cad-cam
روکش cad-cam توسط دستگاه cnc مخصوص و با اسکن تصویر دندان از بلوکهای سرامیکی تراشیده میشود.

نظرات: