» مدارک علمی دکتر احسان صادقی نژاد_ایمپلنتولوژیست_فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

دکتر احسان صادقی نژاد

ایمپلنتولوژیست

فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی


شامل فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا،ایملنت،دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی زیبایی
دنانپزشکی ترمیمی_زیبایی
لیزر دندانپزشکیفلوشیپ لیزر_دندانپزشکی
ایمپلنت _دندان
ICOI
فلوشیپ لیزر_دندانپزشکی