شما اینجا هستید

سه شنبه, 25 تیر 1398

مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا

مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا

 

بررسی مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا بر روی پلاک دندانی سابقه و هدف : با توجه به وجود پلاک دندانی و عوارض شناخته شده آن و ادعاهای گوناگون در مورد اثر بخشی دهان شویه های مذکور و به منظور مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا در کنترل رشد مجدد پلاک دندانی ، این تحقیق بر روی دانش آموزان 10 تا 12 ساله دو مدرسه پسرانه و دخترانه شهر تهران انجام شد .

بررسی مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا بر روی پلاک دندانی

بررسی مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا بر روی پلاک دندانی سابقه و هدف : با توجه به وجود پلاک دندانی و عوارض شناخته شده آن و ادعاهای گوناگون در مورد اثر بخشی دهان شویه های مذکور و به منظور مقایسه تأثیر و عوارض دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا در کنترل رشد مجدد پلاک دندانی ، این تحقیق بر روی دانش آموزان 10 تا 12 ساله دو مدرسه پسرانه و دخترانه شهر تهران انجام شد .

روش بررسی : تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع Cross Over بر روی تعداد 60 نفر انجام گرفت . نمونه ها بر حسب لیست دریافتی از اولیای مدرسه و پس از ثبت پلاک ایندکس (PI) اولیه و برداشت پلاک و جرمگیری کامل به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و در گروه شاهد ابتدا کلرهگزیدین به مدت 5 روز بدون استفاده از مسواک تجویز شد و در گروه مورد ماتریکا نیز به همان روش اعمال گشت . سپس میزان پلاک ایندکس (PI) ثانویه تعیین شد و پس از یک دوره Wash out 7 روزه و جرمگیری کامل و بروساژ جای گروه های مورد و شاهد تعویض و عیناً پلاک ایندکس (PI) آنها تعیین گردید .

میزان بروز پلاک دندانی و عوارض جانبی ایجاد شده اعم از خشکی دهان ، تغییر حس چشایی ، حساسیت مخاط و ایجاد رنگیزه با هم مقایسه شد .

یافته ها و نتیجه گیری : تحقیق بر روی 60 نفر انجام پذیرفت که با احتساب روش Cross Over در مجموع 120 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت . میزان پلاک ایندکس (PI) اولیه در گروه شاهد 8/13 ± 4/41 واحد و در گروه مورد 2/11 ± 1/37 واحد بود . میزان پلاک ایندکس (PI) ثانویه پس از استفاده دهان شویه در گروه شاهد 8/3 ± 3/13 واحد و در گروه مورد 5 ± 1/16 واحد بود که میزان تغییرات آن در گروه شاهد 10 ± 1/28 واحد و یا حدود 67 درصد (001/0 > P) و در گروه مورد تغییرات به میزان 2/6 ± 21 واحد و یا حدود 56 درصد بود(001/0 > P) . در مورد عوارض جانبی ؛ دهان شویه کلرهگزیدین در 7/61 درصد نمونه ها ایجاد خشکی دهان ، در 3/53 درصد نمونه ها تغییر حس چشایی ، در 3/53 درصد نمونه ها ایجاد رنگیزه و در 3/23 درصد نمونه ها حساسیت مخاط ایجاد کرد و در مقایسه با آن دهان شویه ماتریکا ؛ در 3/18 درصد نمونه ها خشکی دهان ، در 7/11 درصد نمونه ها تغییر حس چشایی ، در 7/21 درصد نمونه ها رنگیزه و در 7/1 درصد نمونه ها حساسیت مخاط ایجاد کرد که این تفاوت در هر چهار مورد بین کلرهگزیدین و ماتریکا از لحاظ آماری معنی دار

می باشد . با توجه به این نتایج دهان شویه کلرهگزیدین و ماتریکا هر دو در کنترل رشد پلاک میکروبی مؤثر بودند اما دهان شویه کلرهگزیدین در کنترل پلاک مؤفق تر از ماتریکا بود . از نظر ایجاد عوارض جانبی ماتریکا سهم کمتری داشت .

دکتر غلامحسین رمضانی - دانشیار گروه آموزش دندانپزشکی اطفال - واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مهندس ناصر ولائی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

دکتر علیرضا میرزائی - دندانپزشک عمومی


 

مطالب مرتبط :

از چه موادی برای سفید کردن دندان زنده استفاده می شود؟

اول نخ دندان یا مسواک ؟

برای مراقبت از لثه چه باید کرد؟

تبخال هاى ویروسی چطور به ناحیه دهانی می رسند؟

علایم و مشکلات روییدن دندان در نوزادان کدام است؟

عکس دندان چه مواقعی استفاده می شود؟

مسواک برقی چیست و چه کسانی حتما مسواک برقی بخرند؟

مسواک های بین دندانی را چطور انتخاب کنیم؟

نخ دندان چطور بکشیم ؟

پرکردگی های همرنگ دندان کدامند؟

چه کارهایی جهت کاهش سطح تماس دندان ها با عناصر رنگ دهنده انجام دهیم ؟

چگونه دندان ها را معاینه کنیم؟

کدام مواد غذایی باعث رنگی شدن دندان ها می شود؟


کلیدواژه ها :

کامپوزیت ونیر | ونیر کامپوزیت | بروساژ | ایمپلنت | دنداپزشکی | دندانپزشک خوب | ایمپلنت | زیبایی | دندانپزشک | دندانپزشک در کرج

| دندانپزشک کودک | کرج | عصب کشی | جرم گیری | دندانپزشکی در کرج